KOMİTELER

EĞİTİM KOMİTESİ:

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) üç yılda bir hazırladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015 sonuçları doğrultusunda Türkiye’nin son 2’de yer aldığı görülmektedir. Bu başarının arttırılması için;

 • Eğitim – öğretim ortamında ne gibi değişikliklere gidilmelidir?
 • Eğitim sistemindeki değişimleri en kolay şekilde özümsemek ve köklü hale getirmek için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

KÜLTÜR-SANAT KOMİTESİ:

Ülke sınırları içinde gerçekleşen birçok tarihi eser kaçakçılığı ve tahribatı bulunmaktadır. Bu durum incelendiğinde Yabancı arkeologların;

 • Türkiye’deki kazı çalışmalarının denetimsiz olması
 • Türk arkeolog araştırma birimleri ile iş birliği içinde olmaması
 • Elde ettiği bulguların tam tutulmaması ve bakanlık tarafından incelenmesindeki eksikliklerin etkileri nelerdir, nasıl önlenir?

EKONOMİ KOMİTESİ:

Türkiye, sahip olduğu toprak, su kaynakları ve iklim şartlarından dolayı tarım potansiyeli yüksek bir ülke. Buğdayın atasının bu topraklarda, ilk olarak Göbeklitepe eteklerinde yetiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisinin Avrupa Birliği’nden toplam 230 bin ton buğday alımı için uluslararası ihale açtığını duyurması dikkatleri çekti. Buğday üretimi Türkiye’nin en önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alırken, ithalatının her geçen yıl artması ne gibi yollarla engellenebilir


SAĞLIK KOMİTESİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gereksiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla bölgesel olarak elde bulunan ve kullanılmayan ilaçların belirlenmesi için bir araştırma yaptırdı. SGK yaptıkları araştırmada, evde bulundurulan ortalama ilaç sayısının 6,6 kutu olduğu ve hanelerin %8’inde 15 kutudan fazla ilaç bulunduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Buna göre;

 • Ülke genelindeki bilinçsiz ve bir uzmana danışılmaksızın kullanılan ilaç sayısının minimuma indirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?
 • Reçetesiz ilaç satımının yasak olmasına rağmen hala devam ettiği gözlenmektedir buna göre reçetesiz ilaç satımının durdurulması için neler yapılmalıdır?

 


ÇEVRE VE ENERJİ KOMİTESİ:

Enerji verimliliği ve tasarrufu, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması amacıyla ülkemizde hangi tedbirlerin alınması ve çözümlerin üretilmesi gerekmektedir?


İNSAN HAKLARI  (1) KOMİTESİ :

Çocuk haklarının korunması toplumsal bir sorumluluktur. Gündem Çocuk Derneğinin verilerine göre Türkiye’de yaşanan yoksulluğun, yoksunluğun ve bunlara benzeyen ya da benzemeyen sorunların yeni boyutları çocukların yaşam hakkı ihlaline neden oluyor. Bu sorunlara bağlı olarak çocuk işçilerin sayılarının arttığını, çocuk gelin vakalarının çoğaldığını, daha fazla çocuğun silahlı ya da silahsız şiddet ortamlarında kaldığını söyleyebiliriz. Bu olaylar göz önüne alındığında yaşanan hak ihlallerinin önlenmesi için ne gibi çözüm önerileri sunulabilir?


İNSAN HAKLARI (2) KOMİTESİ :

Kadınların sosyal yaşamın çoğu alanında cinsiyet faktörüne bağlı olarak ayrımcılığa uğradığı söylenebilir. Kadınların iş hayatında özgürlük ve eşitliklerinin iyileştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılabilir?


ULAŞIM VE TRAFİK KOMİTESİ:

Son yıllarda yeterli miktarda demiryolu ve raylı sistem inşa edilememiş, mevcut sistemlerin düşük olan fiziki standartları yeterince düzeltilememesiyle, pazardaki gelişmelere uyum sağlayabilen bir işletmecilik gerçekleştirilememiştir. 20. Yüzyıl başlarındaki teknoloji ile inşa edilen mevcut demiryolu ve raylı sistem ağının fiziki standartlarının düşük olması ve tek hat işletmeciliği, modern işletmeciliği imkansız kılan sorunlar yaratmaktadır. Yeteri kadar demiryolu ve raylı sistem inşa edilmediği için, mevcut ağlar ile ülke boyutlarına ve nüfus yoğunluğuna göre yeterli hizmet üretilememesi göz önünde bulundurulduğunda;

 • Yük taşımacılığında ne gibi yeniliklere gidilebilir?
 • Demiryollarının ve raylı sistemlerin fiziki standartlarının geliştirilmesi amacıyla ne gibi değişikliklere başvurulabilir?
 • Bu sistemlerin hizmet standartları nasıl iyileştirilebilir?

İŞ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

Her yıl azımsanmayacak sayıda insan çok rahatlıkla engellenebilecek ve hukuken de engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir. ILO rakamlarına göre;

 • Her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.
 • Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.

Bu rakamlar düşünüldüğünde ülkemizdeki işçi kazalarını en aza indirmek için ne gibi çözüm önerileri sunulabilir?


TEKNOLOJİ KOMİTESİ:

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin internet bağlantısı ve %20’sinin sosyal ağlara üyelikleri bulunmaktadır. Yine dünya nüfusunun %85’i cep telefonu kullanmaktadır. Bu oranlar bilişim teknolojilerine olan ilginin ne kadar arttığını göstermektedir.

Bilişim teknolojileri, hayatı kolaylaştırma adına sağladıkları olanakların yanında, güvenlik boyutunda da yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Artık, fiziksel temasa ya da mağdurla aynı yerde bulunmaya gerek duymadan hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar mümkün hale gelmiştir.

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, bu tür siber saldırıları ve özel hayat ihlalini engellemek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?


HAYVAN HAKLARI (1) KOMİTESİ:

Güncel hayvan haklarının değerlendirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi;

 • Hayvanlara karşı işlenilen suçların kabahat olarak görülmesi ve hayvan haklarına gereken önemin verilmemesi konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?

HAYVAN HAKLARI (2) KOMİTESİ:

Zamanla artan hayvan haklarına aykırı deneylerin azaltılabilmesi için ne gibi çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmalıdır ?